Herroepingsrecht en Retourneren

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop U of een door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Viedeco, Leopold II-laan 234 GLV 8670 Oostduinkerke-bad schriftelijk of via mail info@viedeco.com met een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kan hiervoor gebruikmaken van het  modelformulier voor herroeping die u ontvangt via een bijlage in uw orderbevestiging.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Terugzenden
U moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Viedeco heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Viedeco, Leopold II-laan 234 GLV 8670 Oostduinkerke-bad.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Viedeco is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijden het terugzenden.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Viedeco zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door u.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Niet voldoende gefrankeerde teruggestuurde pakketten worden niet aanvaard.

Indien u de overeenkomst herroept, zal Viedeco alle tot op dat moment van u ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan u terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen.
Bij verkoopovereenkomsten kan Viedeco wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Viedeco betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom.
Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Artikels die 30 % of meer afgeprijsd zijn kunnen niet herroepen en teruggstuurd worden om welke redenen dan ook.

Terugzenden kan alleen naar:

Viedeco
Leopold II-laan 234 GLV
8670 Oostduinkerke-bad
België


Zie ook de uitgebreidere versie in onze Algemene Voorwaarden.